Успешно проведено практическо занятие

Днес, 17.11.2022 г., се проведе практическо занятие във връзка с Плана за защита при бедствия на пребиваващите на територията на институцията – СУ ,,Свети Климент Охридски“, гр. Добрич.  
Заедно с проверката на  компетентностите  на учениците и персонала за справяне в кризисна ситуация, Щабът успя да изведе от сградата 1125 души за 5 мин., нещо, което досега се случваше при двусменен режим на обучение. От тази година училището премина на едносменен режим, което значително усложни ситуацията.

 
Евакуацията премина без паника, като бяха спазени стриктно указанията за действия при подобни ситуации.