Професии

ПРОФЕСИЯ: код 212050 „Танцьор”, СПЕЦИАЛНОСТ: код 2120501 „Български танци”, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 212 „Музикални и сценични изкуства”,

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ  –   завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ                                    –   5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                                 –   дневна

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В4

Придобиване на III степен на професионална квалификация

Разширено изучаване на английски език

ПРОФЕСИЯ:  код 213070 „Графичен дизайнер”, СПЕЦИАЛНОСТ:   код 2130701 „Графичен дизайн”, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 213 „Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ  –   завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ                                    –   5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                                 –   дневна

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас

Придобиване на III степен на професионална квалификация

Разширено изучаване на английски език