Национална ученическа конференция по гражданско образование

VIII Национална ученическа конференция
по гражданско образование

„Семейство – училище – общество“ 

29–30.04.2022 г.

І. Общи положения:

            Националната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ се организира от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич. Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Добрич, Националния дворец на децата, Община град Добрич и Висше училище по мениджмънт – гр. Добрич.

            Конференцията е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците към МОН. Класираните на призови места ученици от 4. – 7. клас (Първа и Втора възрастова група) имат възможността  да кандидатстват за стипендия по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

            В конференцията могат да участват ученици от IV до  XII клас. Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците.

            Учениците са разделени в три възрастови групи:

 1. Първа възрастова група – IV и V клас – приказки, рисунки, драматизации, проекти (Учениците довършват и представят приказка или драматизация по избор; авторска приказка).
 2. Втора възрастова група – VI – VII клас – есета, рисунки, презентации, проекти, драматизации.
 3. Трета възрастова група – VIII – XII клас – есета, разкази, презентации, проекти, рисунки, плакати и др.

            Участниците разработват проекти под ръководството на ръководител. Целта е да се предостави възможност за творческа изява на ученици с познания, придобити практически умения и компетентности в областта на гражданското образование, като се акцентира върху моралните качества и духовните ценности. Темата на конференцията е глобална, заглавията на творбите и наименованията на проектите могат да са различни, достатъчно е да имат тематична връзка с глобалната тема.

            Всички участници и ръководители, класирани в заключителния етап на конференцията,  получават сертификат, а отличилите се – грамоти и материални награди.

            В състава на журито участват представители на МОН, РУО, университетски преподаватели, артисти, журналисти.

            Всички разработки ще бъдат публикувани в сборник, а мултимедийните продукти – в диск.

 

ІІ. Критерии за оценяване:

 1. Първа възрастова група – оценява се богатството на въображението и фантазията; самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на приказката, драматизацията.
 2. Втора възрастова група – оценява се заявената лична позиция, самостоятелност, отговорност, умението за работа в екип, оригиналността и творческият подход  към темата.
 3. Трета възрастова група – оценява се гражданската позиция, образованост, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата (проекта, есето, презентацията, участието в дискусиите).

 

ІІІ. Изисквания за оформяне и представяне за подбор на изпратените материали:

 1. Заглавие, автор и ръководител, училище, в коя възрастова група участва;
 2. Проекти – до 10 стандартни страници (Times New Roman – 12; 30 реда по 65 знака на ред);
 3. Есета, разкази – до 2 стандартни страници (Times New Roman – 12; 30 реда по 65 знака на ред);
 4. Компютърна презентация – до 10 мин.;
 5. Приказка – по дадено начало, авторска – до 1 страница (Times New Roman – 12; 30 реда по 65 знака на ред);
 6. Драматизация – заглавие и  резюме на драматизацията, видео файл на продукцията – продължителност до 15 мин., автори, участници;
 7. Рисунки с размери 35/50 или 50/70 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Рисунките да не са паспартирани. Ученическите творби (рисунки, плакати и др.) е нужно да бъдат изпратени във вид, позволяващ експониране/включване в изложба, т.е. без да се сгъват или навиват на руло.
 8. Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.
 9. Материали за участие, които не отговарят на тематиката и изискванията, не се допускат до участие.

 

 1. Срок за изпращане на проектите:
 1. До 28.01.2022 г. – подаване на заявки за участие на адрес: g.obrazovanie@klohridski.com;
 2. До 25.02.2022 г. – изпращане на материалите за участие (авторски приказки, резюме на драматизациите, проекти, есета, разкази,  презентации и др.) на адрес: g.obrazovanie@klohridski.com; рисунките на адрес: гр. Добрич, бул. Русия № 2, СУ „Св. Климент Охридски“;
 3. Материали трябва да съдържат:

– имената на участника;

– имената на преподавателя;

– името на училището;

– населеното място;

– заглавието;

– видео записите да са в MP4 формат за Youtube, 1280  720, 25 frame (кадъра)/s.

– към файловете, съдържащи презентации и проекти, трябва да има приложен допълнителен текстов документ (наименуван с имената на ученика, напр. Ivan_Ivanov.docx), който да съдържа имената на участника, имената на преподавателя, името на училището, населеното място, заглавието.

 1. Имейла да съдържа телефони за връзка с участника и с преподавателя, при наличие на технически проблеми или неточности.

Забележка: Всяко училище представя участниците си с една заявка, която задължително е изпратена от официалната поща на учебното заведение.

 

 1. Провеждане на заключителния етап:
 1. Март 2022 г. жури в състав с представители на МОН, РУО, университетски преподаватели, артисти, журналисти и изявени учители по изобразително изкуство, информационни технологии, БЕЛ и философия ще определи най-добрите проекти, приказки, драматизации, рисунки, есета, презентации.
 2. Избрани от журито рисунки, ще участват в изложба по време на конференцията.
 3. До 30.03.2022 г. организационният комитет на конференцията ще обяви резултатите от предварителния подбор на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ и на адреса за връзка, посочен от заявилите участие, ще бъдат предложени  възможности за настаняване в хотели в град Добрич.
 4. Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в медиите, чрез създаване на краен продукт на електронен и хартиен носител (диск, книжка).

 

VІ. Участие на класираните проекти в ученическата конференция:

 1. Класираните в трите възрастови групи материали, получават право на участие в Националната ученическа конференция „Семейство – училище – общество“  на 29. и 30.04.2022 г..
 2. При  невъзможност да се проведе присъствено ще се проведе дистанционно чрез платформата Google Meet (учениците няма да пътуват до гр. Добрич, СУ “Св. Климент Охридски“, а ще се представят от институциите, чиито представители са). Представянето на творбите на учениците ще се осъществи чрез виртуални класни стаи по възрастови групи. При своето дистанционно представяне екипът е необходимо да бъде подпомаган от техническо лице или от информатика на съответната институция и от учител.
 3. При  невъзможност конференцията да се проведе присъствено, представяне на драматизациите няма да има. Оценяването ще се основава на изпратените видео файлове.
 4. Представянето на отличените продукти да е до 10 минути. Проектите могат да се представят и чрез презентация до 10 минути.
 5. При необходимост домакините запазват право на промени в организацията на конференцията.

Забележка: При формиране на оценката се съблюдава спазването на регламента за времетраене.

 

VІІ. Провеждане на заключителния етап:

 1. До 15.04.2022 г. – потвърждаване на заявки за участие от ръководителите на отличените материали на адрес g.obrazovanie@klohridski.com
 2. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата институция/училище.
 3. Проектите могат да бъдат представени от 1 или 2-ма ученици и 1 придружаващ учител във всяка категория и на всяка възрастова група.
 4. Предварителна програма на конференцията ще бъде изпратена на отличените за участие.

 

VIII. Провеждане на конференцията – 29 и 30 април 2022 г.

 

На 29.04.2022 г.

 1. Регистрация на участниците – 16:00 – 17:00 часа.
 2. Официално откриване на конференцията – 17:00 – 18:30 часа, поздрав от ученици на СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.
 3. При дистанционно провеждане на конференцията ще бъде предоставен линк за достъп до двете виртуални стаи и платформата Meet, според възрастовата група на участника/ ците.

 

На 30.04.2022 г.

 1. Работни заседания І  и ІІ възрастова група – 9:00 – 12:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 2. Работни заседания ІІІ  възрастова група – 9:00 – 13:00 часа, СУ” Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;
 3. Обяд – 12:00 – 13:00 часа – I и II възрастова група;
 4. Обяд – 13:00 – 14:00 часа – III възрастова група;
 5. Работни заседания І  и ІІ възрастова група – 13:00 – 16:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 6. Работни заседания ІІІ  възрастова група – 14:00 – 16:00 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Заседателна зала;
 7. Награждаване на отличените и закриване на конференцията – 16:30 часа, СУ ”Св. Климент Охридски” – Концертна зала;
 8. При неприсъствено провеждане на конференцията сертификатите, грамотите и медалите на отличените ще бъдат изпратени по пощата на  адресите на институциите, от които са участниците. 

 

IX Адрес за кореспонденция и лица за контакти:

 1. Уеб страница на конференцията – g.obrazovanie@klohridski.com
 2. Електронен адрес за кореспонденция – g.obrazovanie@klohridski.com
 3. Лица за контакти:
 • Юлияна Герасимова – заместник – директор, тел.: 0885995759;
 • Ваня Иванова – Първа възрастова група – тел: 0882627517;
 • Корнелия Вълкова – Втора възрастова група – тел: 0887268981;
 • Димитър Димитров – Трета възрастова група – тел: 0888327382;
 • Светлана Василева – началник РУО – Добрич – тел: 0879561354;

 

Забележка: Творбите, с които участват учениците в конференцията, не се връщат на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да заплащат права и обезщетения за това.