Национална ученическа конференция по Гражданско образование

VIII Национална ученическа конференция
по гражданско образование
„Семейство – училище – общество“
29. – 30.04.2022 г.
І. Общи положения:
Националната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство –
училище – общество“ се организира от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.
Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Добрич, Националния дворец на
децата, Община град Добрич и Висше училище по мениджмънт – гр. Добрич.
Конференцията е част от Националния календар за изяви по интереси на децата
и учениците към МОН. Класираните на призови места ученици от 4. – 7. клас (Първа и
Втора възрастова група) имат възможността да кандидатстват за стипендия по проект
„Подкрепа за приобщаващо образование“.
В конференцията могат да участват ученици от IV до XII клас. Пътните и
дневните разходи са за сметка на участниците.
Учениците са разделени в три възрастови групи:
1. Първа възрастова група – IV и V клас – приказки, рисунки, драматизации, проекти
(Учениците довършват и представят приказка или драматизация по избор;
авторска приказка).
2. Втора възрастова група – VI – VII клас – есета, рисунки, презентации, проекти,
драматизации.
3. Трета възрастова група – VIII – XII клас – есета, разкази, презентации, проекти,
рисунки, плакати и др.
Участниците разработват проекти под ръководството на ръководител. Целта е да
се предостави възможност за творческа изява на ученици с познания, придобити
практически умения и компетентности в областта на гражданското образование, като се
акцентира върху моралните качества и духовните ценности. Темата на конференцията е
глобална, заглавията на творбите и наименованията на проектите могат да са различни,
достатъчно е да имат тематична връзка с глобалната тема.
Всички участници и ръководители, класирани в заключителния етап на
конференцията, получават сертификат, а отличилите се – грамоти и материални награди.
В състава на журито участват представители на МОН, РУО, университетски
преподаватели, артисти, журналисти.
Всички разработки ще бъдат публикувани в сборник, а мултимедийните продукти
– в диск.
ІІ. Критерии за оценяване:
1. Първа възрастова група – оценява се богатството на въображението и фантазията;
самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на приказката,
драматизацията.
2. Втора възрастова група – оценява се заявената лична позиция, самостоятелност,
отговорност, умението за работа в екип, оригиналността и творческият
подход към темата.
3. Трета възрастова група – оценява се гражданската позиция, образованост,
самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на
темата (проекта, есето, презентацията, участието в дискусиите).
ІІІ. Изисквания за оформяне и представяне за подбор на изпратените материали:
1. Заглавие, автор и ръководител, училище, в коя възрастова група участва;
2. Проекти – до 10 стандартни страници (Times New Roman – 12; 30 реда по 65 знака
на ред);
3. Есета, разкази – до 2 стандартни страници (Times New Roman – 12; 30 реда по 65
знака на ред);
4. Компютърна презентация – до 10 мин.;
5. Приказка – по дадено начало, авторска – до 1 страница (Times New Roman – 12;
30 реда по 65 знака на ред);
6. Драматизация – заглавие и резюме на драматизацията, видео файл на
продукцията – продължителност до 15 мин., автори, участници;
7. Рисунки с размери 35/50 или 50/70 см. Няма ограничения относно техниката и
жанра на творбите. Рисунките да не са паспартирани. Ученическите творби
(рисунки, плакати и др.) е нужно да бъдат изпратени във вид, позволяващ
експониране/включване в изложба, т.е. без да се сгъват или навиват на руло.
8. Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.
9. Материали за участие, които не отговарят на тематиката и изискванията, не се
допускат до участие.
IV. Срок за изпращане на проектите:
1. До 28.01.2022 г. – подаване на заявки за участие на адрес:
g.obrazovanie@klohridski.com;
2. До 25.02.2022 г. – изпращане на материалите за участие (авторски приказки,
резюме на драматизациите, проекти, есета, разкази, презентации и др.) на адрес:
g.obrazovanie@klohridski.com; рисунките на адрес: гр. Добрич, бул. Русия № 2,
СУ „Св. Климент Охридски“;
3. Материали трябва да съдържат:
– имената на участника;
– имената на преподавателя;
– името на училището;
– населеното място;
– заглавието;
– видео записите да са в MP4 формат за Youtube, 1280 720, 25 frame (кадъра)/s.
– към файловете, съдържащи презентации и проекти, трябва да има приложен
допълнителен текстов документ (наименуван с имената на ученика, напр.
Ivan_Ivanov.docx), който да съдържа имената на участника, имената на
преподавателя, името на училището, населеното място, заглавието.
4. Имейла да съдържа телефони за връзка с участника и с преподавателя, при
наличие на технически проблеми или неточности.
Забележка: Всяко училище представя участниците си с една заявка, която
задължително е изпратена от официалната поща на учебното заведение.
V. Провеждане на заключителния етап:
1. Март 2022 г. жури в състав с представители на МОН, РУО, университетски
преподаватели, артисти, журналисти и изявени учители по изобразително
изкуство, информационни технологии, БЕЛ и философия ще определи найдобрите проекти, приказки, драматизации, рисунки, есета, презентации.
2. Избрани от журито рисунки, ще участват в изложба по време на конференцията.
3. До 30.03.2022 г. организационният комитет на конференцията ще обяви
резултатите от предварителния подбор на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“
и на адреса за връзка, посочен от заявилите участие, ще бъдат предложени
възможности за настаняване в хотели в град Добрич.
4. Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в
медиите, чрез създаване на краен продукт на електронен и хартиен носител (диск,
книжка).
VІ. Участие на класираните проекти в ученическата конференция:
1. Класираните в трите възрастови групи материали, получават право на участие в
Националната ученическа конференция „Семейство – училище – общество“ на 29.
и 30.04.2022 г..
2. При невъзможност да се проведе присъствено ще се проведе дистанционно чрез
платформата Google Meet (учениците няма да пътуват до гр. Добрич, СУ “Св.
Климент Охридски“, а ще се представят от институциите, чиито представители
са). Представянето на творбите на учениците ще се осъществи чрез виртуални
класни стаи по възрастови групи. При своето дистанционно представяне екипът е
необходимо да бъде подпомаган от техническо лице или от информатика на
съответната институция и от учител.
3. При невъзможност конференцията да се проведе присъствено, представяне на
драматизациите няма да има. Оценяването ще се основава на изпратените видео
файлове.
4. Представянето на отличените продукти да е до 10 минути. Проектите могат да се
представят и чрез презентация до 10 минути.
5. При необходимост домакините запазват право на промени в организацията на
конференцията.
Забележка: При формиране на оценката се съблюдава спазването на
регламента за времетраене.
VІІ. Провеждане на заключителния етап:
1. До 15.04.2022 г. – потвърждаване на заявки за участие от ръководителите на
отличените материали на адрес g.obrazovanie@klohridski.com
2. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата институция/училище.
3. Проектите могат да бъдат представени от 1 или 2-ма ученици и 1 придружаващ
учител във всяка категория и на всяка възрастова група.
4. Предварителна програма на конференцията ще бъде изпратена на отличените за
участие.
VIII. Провеждане на конференцията – 29 и 30 април 2022 г.
На 29.04.2022 г.
1. Регистрация на участниците – 16:00 – 17:00 часа.
2. Официално откриване на конференцията – 17:00 – 18:30 часа, поздрав от ученици
на СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.
3. При дистанционно провеждане на конференцията ще бъде предоставен линк за
достъп до двете виртуални стаи и платформата Meet, според възрастовата група
на участника/ ците.
На 30.04.2022 г.
1. Работни заседания І и ІІ възрастова група – 9:00 – 12:00 часа, СУ ”Св. Климент
Охридски” – Концертна зала;
2. Работни заседания ІІІ възрастова група – 9:00 – 13:00 часа, СУ” Св. Климент
Охридски” – Заседателна зала;
3. Обяд – 12:00 – 13:00 часа – I и II възрастова група;
4. Обяд – 13:00 – 14:00 часа – III възрастова група;
5. Работни заседания І и ІІ възрастова група – 13:00 – 16:00 часа, СУ ”Св. Климент
Охридски” – Концертна зала;
6. Работни заседания ІІІ възрастова група – 14:00 – 16:00 часа, СУ ”Св. Климент
Охридски” – Заседателна зала;
7. Награждаване на отличените и закриване на конференцията – 16:30 часа, СУ ”Св.
Климент Охридски” – Концертна зала;
8. При неприсъствено провеждане на конференцията сертификатите, грамотите и
медалите на отличените ще бъдат изпратени по пощата на адресите на
институциите, от които са участниците.
IX Адрес за кореспонденция и лица за контакти:
1. Уеб страница на конференцията – g.obrazovanie@klohridski.com
2. Електронен адрес за кореспонденция – g.obrazovanie@klohridski.com
3. Лица за контакти:
● Юлияна Герасимова – заместник – директор, тел.: 0885995759;
● Ваня Иванова – Първа възрастова група – тел: 0882627517;
● Корнелия Вълкова – Втора възрастова група – тел: 0887268981;
● Димитър Димитров – Трета възрастова група – тел: 0888327382;
● Светлана Василева – началник РУО – Добрич – тел: 0879561354;
Забележка: Творбите, с които участват учениците в конференцията, не се връщат
на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да
фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без
да заплащат права и обезщетения за това.