Документи

Свободни места в паралелките

Вътрешни правила за избор на учебници

Заявление за отсъствия до класен ръководител

Заповед – График на контролни и класни работи през II срок, 2023-2024

Приложение -График на контролни и класни работи – II срок, 2023-2024 г.

 

Списък с одобрените кандидатури

Правила стипендии 2023-2024

Заявление за стипендии – без родител

Заявление за стипендия – подпомагане на достъпа до образование

Заявление за стипендия – трайни увреждания 2023 г.

 

Училищен механизъм за предотвратяване разпространението и употребата на наркотични вещества

Втори час на класа

График за консултации

Спортен календар

План за осигуряване на нормален процес през зимния период на 2023-2024

 

График за контролни работи – I срок 2023-2024 г

График за класни работи – I срок 2023-2024 г

Заповед – форми на обучение 2023-2024

 

Правила и процедури за действия при тормоз

План за работа на координационния съвет

Алгоритъм

 

Учебни планове – Начален етап

Учебни планове – Прогимназиален етап

Учебни планове – Гимназиален етап

 

Списък на одобрените кандидатури за стипендии

Училищен план-прием за учебната 2023-2024 година

График за провеждане на час на класа, втори час на класа и консултации за II срок на учебната 2022-2023 г.

 

График VIII- XII клас за провеждане на контролни и класни

График V-VII клас за провеждане на контролни и класни

График I- IV клас за провеждане на контролни

 

0800015 Организация на учебния ден

Правила за използване на електронен дневник

График за провеждане на контролни и класни работи за първия срок на учебната 2022-2023 година

Годишен план за дейността на институцията 2022-2023 учебна година

Правилник за дейността на институцията

Програма за повишаване качеството на образованието и обучението

Програма за превенция ранното напускане на училище 2022-2023 учебна година

Програма за предоставяне равни възможности за учене на ученици от уязвими групи 2022-2023

 

Форми на обучение 2022-2023

ЗАПОВЕД-изпити-ученици-самостоятелна форма на обучение

СТРАТЕГИЯ 2021 – 2025 г

 

https://mon.bg/bg/100104 /Държавни Образователни Стандарти/