Документи

Училищни учебни планове

 

Документи – родителска среща

1. Правилник за дейността на училището 2020-2021

2. Споразумение между родители, ученици и педагогическата колегия на училището 2020-2021
3. Допълнително споразумение между родители, ученици и педагогическата колегия на училището 2020-2021
4. Съобщение за поверителност на личните данни 2020-2021
5. Декларации за родители 2020-2021


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2020-2021

План за работа на екипите в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП.

Училищна стратегия за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2020-2021

Училищна стратегия за превенция ранно напускане на училище 2020-2021

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали 2020-2021

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 2020-2021

Етичен кодекс на училищната общност 2020-2021

Алгоритъм за прилагане механизма за противодействие на тормоза 2020-2021

Ваканции и неучебни дни 2020-2021

Правила и действия в условия на КОВИД-19  2020-2021