Графичен дизайнер

Професията се изучава в училище от 2018 година, като интересът към нея е особено висок.
През последните две години кандидатите, които се явяват на проверка на способностите по рисуване, която е задължителна за прием в професионалната паралелка в осми клас, са повече от 60 ученици. Това се дължи на възможностите, които дава професията на графичния дизайнер за самостоятелна работа, работа от вкъщи или от разстояние, както и доброто финансово заплащане в сектора.
Обучението включва изучаването на базови предмети от областта на изобразителното изкуство – рисуване, живопис, история на изкуството, графични техники, типаж и анимация, и специфични графични програми, подходящи за предпечатна подготовка, обработка на снимки и създаване на дигитални рисунки, изработване на визия на интернет-страници, кратки анимационни филми.
Професията на графичния дизайнер дава възможност за изява на креативността под различни форми. Тенденциите в областта на рекламата се сменят непрекъснато, предизвикателството да
създадеш нещо ново и разпознаваемо е голямо. Учениците имат възможност да участват в училищни проекти, които се реализират в интериора на училището, национални и международни конкурси за рисунки и плакати, на които често са лауреати.
Освен уменията в областта на графичния дизайн, които придобиват, те се запознават с основни принципи на безопасните условия на труд, предприемачество и икономика и разширена подготовка по английски език и възможността да изучават втори чужд език – френски, немски, руски.

Приемът за тази паралелка е чрез полагане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство след 7 клас. Учениците се обучават 5 години по учебен план, утвърден със Заповед № РД 09 – 4529/31.08.2017 г. на Министъра на МОН. Професионалното направление е „Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти“, а специалността – „Графичен дизайн“.
След края на обучението си учениците придобиват професионална квалификация – Трета степен.
Професионалната си практика учениците провеждат във ФолиАрт – ООД гр. Добрич.