Административни услуги

СУ „Св. Климент Охридски“ предоставя следните административни услуги:

 1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
 2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
 3. Издаване на диплома за средно образование
 4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 7. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 13. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

Образци на документи:

 1. Декларация за кандидатстване в първи клас
 2. Декларация за кандидатстване в първи клас – родствена връзка
 3. Декларация за постъпване в 1 клас
 4. Удостоверение за първи клас
 5. Служебна бележка ученик
 6. Заявление за преместване
 7. Заявление за постъпване в подготвителна група
 8. Заявление за издаване на документ за завършено образование

 

Информация и контакти:

Работно време за административно обслужване:

делнични 8:00 – 12:00
дни 12:30 – 16:30

Телефон: 058 / 603 279

Ел. поща: klohridski@gmail.com