VI Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ 27 – 28.03.2020 г.

Националната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ се организира от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич. Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Добрич, Община град Добрич, Висше училище по мениджмънт – гр. Добрич. Конференцията е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година.

В конференцията могат да участват ученици от IV до XII клас. Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците.

Учениците са разделени в три възрастови групи:
1. Първа възрастова група – IV и V клас – приказки, рисунки, драматизации, проекти (Учениците довършват и представят приказка или драматизация по избор; авторска приказка).
2. Втора възрастова група – VI – VII клас – есета, рисунки, презентациим, проекти, драматизации.
3. Трета възрастова група – VIII – XII клас – представяне на продукти: есета, разкази, презентации, проекти, рисунки, плакати и др.

Участниците разработват проекти под ръководството на ръководител. Целта е да се предостави възможност за творческа изява на ученици с познания, придобити практически умения и компетентности в областта на гражданското образование, като се акцентира върху моралните качества и духовните ценности. Темата на конференцията е глобална, заглавията на творбите и наименованията на проектите могат да са различни, достатъчно е да имат тематична връзка с глобалната тема.

Всички участници и ръководители получават сертификат, а отличилите се – грамоти и материални награди.

В състава на журито участват представители на МОН, РУО, университетски преподаватели, артисти, журналисти.

Всички разработки ще бъдат публикувани в сборник, а мултимедийните продукти – в диск.