С отново спечелен проект по Програма „Еразъм+“ стартираме учебната година

СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Добрич спечели пореден проект пo Програма „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), сектор „Училищно образование“, озаглавен „Digital and media literacy for sustainable life learning”, №2017-1-LV01-KA219-035418_2. Проектът започва през м. септември 2017 г. и ще продължи до м. септември 2019 г.

Целта на Проекта е да покаже как положителното използване на технологии в класната стая ще модернизира учебния процес. Чрез запознаването с нови ИКТ инструменти учителите ще подобрят своите умения и ще продължат да поддържат високия си професионализъм, както и личностно развитие. Това ще повлияе на учебния процес и ще вдъхнови педагогическите иновации и модернизацията.

Употребата на ИКТ (използване на различни дигитални инструменти) развива умения за учене през целия живот. Чрез участието си в Проекта учениците ще подобрят комуникативните си умения, критичното мислене, решаване на проблеми; ще развият креативността си, както и ще разширят своите културни, социални и професионални нагласи.

Партньори на СУ „Свети Климент Охридски“ в Проекта са училища от Латвия, Франция, Турция, Италия и Румъния. Ще бъдат осъществени 5 мобилности, в 3 от които ще участват ученици.

И тази година продължава работата по първия спечелен проект, озаглавен „School Radio Waves“, №2016-1-ESO1-KA 219-024963_5, който е по същата ключова дейност КД 2. Училището е печелило 3 пъти проекти по ключова дейност К1.

Екипът на нашето училище е поел отговорността да провежда политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата. Ние съзнаваме, че светът около нас непрекъснато се променя и обновява. Затова и посрещаме тези нужди като предоставяме възможността на нашите учители и ученици да участват в подобни проекти. Вярваме, че това е пътят към съвременното образование и продължаваме да насърчаваме и мотивираме колектива и възпитаниците си.