Съдържателно-Eзиковото Интегрирано обучение – един модерен подход

Екипът на СУ ”Свети Климент Охридски”, град Добрич за пореден път спечели проект по Програмата “Еразъм+“. В рамките на Ключова дейност 1 в областта на училищното образование ЕС отпуска финансиране за мобилност и участие в структурирани курсове за учители с цел обучение в чужбина, което подкрепя професионалното им развитие.

Темата на проекта е ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”.

Проектът е фокусиран върху внедряването и използването на модерния прагматичен подход Съдържателно-Езиково Интегрирано Обучение (СЕИО) в работата ни.

Целите, които си поставяме с участието си в този проект са:

  • ускоряване на процеса на модернизацията на училището чрез динамизиране и синхронизиране на квалификациите на преподавателите с потребностите на колегията и повишаване на капацитета на екипа за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за преподаване;
  • подготовка на учители-лидери, които да подпомогнат методическата подготовка на останалите членове на екипа;
  • развиване на системата за квалификация и перманентно обучение на учителите и персонала;
  • утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на участниците;
  • създаване на условия за преодоляване на изолацията на учителите в рамките на училищната общност и създаване на контакти с образователни институции в други европейски страни;
  • обогатяване и усъвършенстване на съдържателните, лингвистичните, дигитални и социални компетенции на участниците в мобилността;
  • въвеждане на модерния подход, СЕИО, за обучение в клас и разработването на уроци и програми, които отговарят на потребностите на съвременните ученици и в резултат на това – подобряване на нивото на подготовката им за изпити, конкурси и кандидатстване в университети и намирането на работа;
  • по-нататъшно развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището ни и други европейски центрове за обучение;
  • поставянето на началото и развитието на нови европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

Участници в проекта са шестима преподаватели, които след обучението си ще разпространят придобития опит и сред останалите членове на екипа на училището.

Очакванията ни са на системно ниво работата по проекта да доведе до: модернизиране на системата за обучение в училище; до качествено надграждане и постигане на устойчиви резултати по отношение на европейската квалификация на екипа, започнала успешно през миналата година с участието ни в „Еразъм+“ К1 с проекта „Дигитална ръка за помощ“; на основата на усвоените знания и умения в обучението за използването на иновативния подход СЕИО и интегрирането им в ежедневната практика на повече колеги да се подобри нивото на преподаване на английски език и други учебни предмети или части от тях на езика. Това от своя страна ще повиши качеството на обучението и подобряването на резултатите на учениците ни.

Работата по проекта ще доведе до сплотяването на екипа и до подобряване на отношенията между учителите; до подобряването на екипната работа в колектива; до повишаването на доверието между учители и ученици; до създаването и поддържането на връзки с чуждестранни партньори и съвместна работа с тях по eTwinning и партньорски проекти по секторите и дейностите на програмата ”Еразъм+”.