Спечелен проект пo Програма „Еразъм+“

Екип от учители от СУ „Свети Климент Охридски“, гр.Добрич спечели проект №2016-1-ESO1-KA 219-024963_5, озаглавен „School Radio Waves„ пo Програмата „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики „(КД 2), сектор „Училищно образование“. В рамките на тази ключова дейност се предоставя подкрепа за стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта.
Програмата Еразъм + и работата по проекти дава отлични възможности за поддържане на висок професионализъм и личностно развитие на учителите и осъществяване на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.
Очаква се в резултат на този проект да бъдат разработени, трансферирани и въведени иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално и европейско ниво.
Училището е печелило 3 пъти проекти по ключова дейност К1. Тази година за пръв път ще работи по проект за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2). Проектът е двугодишен, включва редица разнообразни задачи, и в него ще вземат участие екипи от колеги и ученици. В процеса на работата те ще си сътрудничат с училища от четири европейски страни – Испания, Португалия, Полша и Унгария.
Основната цел на осъществяването на проекта е да помогне на учителите и учениците да подобрят своите ключови компетентности чрез иновативни методи на преподаване , усвоени в процеса на работата. Учителите ще учат и обменят нова методология, базирана на радиото и съвременните технологии за комуникация. Учениците, които ще работят с връстници от други европейски страни, ще развиват културните, социалните и граждански си компетенции и ще подобрят езиковите и дигиталните си умения. Те ще подобрят качеството на работата в екип, ще осъществят социални връзки с връстниците си от Европа, ще повишат увереността в собствените си възможности, което е залог, че те ще станат толерантни и активни европейски граждани.
Ще се осъществят пет ученически мобилности, където учениците ще работят съвместно с връстниците си по различни задачи. Страните партньори ще работят едновременно върху една и съща тема, използвайки възможностите на училищното радио.
Екипът на нашето училище е поел отговорността да провежда политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата. Ние съзнаваме, че светът около нас непрекъснато се променя и обновява. Всеки, който иска да не изостава от тези процеси, трябва да побърза да промени своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.
Основна наша цел е да изградим комфортна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и мотивира учениците и чрез постоянна работа да създаваме гаранции, че децата, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими,за да успеят в реализацията си.
Вярваме ,че този проект ще донесе ползи за всички партньори; ще повиши качеството на обучението; мотивацията на учениците за учене; широкото използване на новите технологии в класната стая; обогатяването и усъвършенстването на дигиталните компетенции на преподавателите.