Проект „Академия за активно обучение“, Еразъм+, КД2

Екип от преподаватели спечели пореден проект по Програма Еразъм+, сектор „Училищно образование“, съфинансиран от ЕС – „Aкадемия за активно обучение“.  Училища от пет европейски страни са партньори на училището ни – Полша, Кипър, Гърция, Италия и Испания.
Целта на проекта е да се изгради европейска мрежа от училища, която дава възможност за личностно развитие на учениците.
Иновативният начин на преподаване ще мотивира учениците за ефективно сътрудничество и учене; ще съдейства за решаване на много от проблемите на съвременното образование: намаляване на отсъствията от училище и преждевременното отпадане, повишаване на активността на учениците в клас, развитие на ключовите компетентности на 21-ви век.

Планирайки работата си, партньорите се позоваха на една от най-прилаганите педагогически теории в света – теорията „Социално обучение“, разработена от Лев Виготски, която се фокусира върху комуникацията като ключов фактор за развиване на умения за учене сред учениците, потвърдена от практиката.
Методологията на „интерактивните групи“, се основава на създаването на подходящи условия за взаимодействие на учениците и съвместна работа за решаване дадена задача под наблюдението на учителя. Участниците в проекта ще работят в посока на свързването на традиционната методика /математически проблеми, географски въпроси, анализ на историята/ с иновативните практики в дигиталната ера, в която живеем.

Гореизброените методики ще осигурят на учениците ни стимулираща и ефективна среда, която насърчава развиване уменията на 21-ви век /творчество, сътрудничество, критично мислене, устойчивост и асертивност/, заедно с основните умения, включени в учебната програма /четене, писане, аритметика и другите училищни предмети), езикови и дигитални компетентности, европейско гражданство.

Очакваните резултати от планирините шест учебни визити са: повишаване на интереса и активността на учениците в клас; увеличаване на познанията им и използването на цифрови технологии като роботика, 3D печат, виртуална реалност, дизайн на приложения и уеб 2.0; постигане на по-високо ниво на ключовите компетентности; подобряване на училищните резултати.

„За нас е предизвикателство да работим според теорията за множествената интелигентност, която има за цел да осигури подходящата учебна среда за осемте типа интелигентност: визуална, музикална, кинестезична, лингвистична, логическа, вътрешноличностна, междуличностна и натуралистична. Прилагането на тази теория предполага доближаване до персонализираното образование, за което толкова много ученици, учители и родители копнеят“-сподели координаторът на Проекта в училище.