Проектът „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обхват и цели на проекта

Повишаване на мотивацията на учениците за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите, придобити в задължителната им подготовка в училище.

 • Преодоляване на образователните дефицити на учениците.
 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области.
 • Мотивиране за учене чрез участие в извънкласни дейности по интереси, за развитие на таланти, творчески заложби и в публични изяви.
 • Включване на голям брой ученици в извънкласни дейности чрез провеждане на междуучилищни изяви и инициативи и работа с родители.

Целева група

Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на училище.

Обща стойност на проекта: 140 млн. лева

Продължителност на проекта: 29 месеца

Индикатори

 • Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП
 • Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности
 • Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности

Специфични цели на проекта

 • Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка
 • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 • Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 • Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 • Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 • Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 

Механизми за идентифициране

Всяко училище разработва и прилага училищни механизми за идентифициране на:

 • индивидуалните интереси на учениците за включването им в предпочитани от тях ИД;
 • образователните дефицити на учениците и задължителните дейности, по които срещат затруднение в образованието си;
 • междуучилищни инициативи и изяви.

Училищни програми „Твоят час“

 • Разработват се и се утвърждават от  директора на училището въз основа на интересите и обучителните затруднения на учениците;
 • Разработват се за всяка учебна година и включват: видовете извънкласни дейности, тематичните направления, ръководене на групите, броя на часовете по отделните дейности и разпределението на определените финансови средства за изпълнението им.

Извънкласии дейности

 • за преодоляване на обучителни затруднения;
 • по интереси;
 • за работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане;
 • за организиране на изяви на учениците, включени в извънкласните дейности;
 • за участие в междуучилищни извънкласни дейности.

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения

 • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване и водене на документация на групата – тематична програма, времеви график на провеждане, дневник на групата, портфолио на всеки ученик, което включва и индивидуална образователна карта за всеки ученик;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите – анализ на причините, свързани с ОЗ и отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;
 • Съвместни дейности с родителя/настойника за определяне на формите на взаимодействие – родителски среща на групата, индивидуална среща с ръководителя на групата, дискусионни срещи, анкетни проучвания и присъствие при провеждане на заниманията и други организираш изяви.

Извънкласни дейности по интереси

 • Идентифициране на целите очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване на документация – дневник на групата, тематична програма,трафик на провеждане и др.;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електроннипродукти;
 • Осигуряване на условия за редовно провеждане и мониторинг;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите.

Електронна платформа за избор на извънкласни дейности

Предназначение

Електронната платформа за избор на извънкласни дейности е за:

 • подпомагане училищата в избора на извънкласни дейности, в зависимост от заявените интереси и потребности на учениците;
 • публикуване на информация за предлаганите от училището и от други юридически и физически лица форми на извънкласни дейности, както и електронни продукти за тях, както и за идентифицираните форми за провеждане на занимания по интереси и курсове за преодоляване на образователни трудности по български езшс и литература, по математика и по други учебни предмети за учешщите в училището.

Потребители

 • Юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности за развитие на способности за преодоляване на обучителни трудности на учениците и електронни продукти, подпомагащи изпълнението на извънкласните дейности;
 • Училища, предлагащи и търсещи извънкласни дейности за развитие на способности за преодоляване на обучителни трудности на учениците.

http://tvoiatchas.mon.bg

Съвет „Твоят час“

 • За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг „Твоят час“;
 • Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принцип на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.
 • Съветът „Твоят час“ се създава по инициатива на директора на училището;
 • Броят на участниците в съвета е нечетен и се определя от директора
 • включва до 7 родители – представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на педагогическите специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3 представители на юридически лица с нестопанска цел и/или представител на местната общественост и/или на училищната общност.
 • За учебната 2016/2017 година представителите на родителите се определят от училищното настоятелство, а за 2017/2018 и следващи учебни години – от обществения съвет на училището.

 

Въпроси и отговори по проект „Твоят час“

Няма минимален брой, максималният брой за извънкласни дейности по интереси е 25, а за преодоляване на обучителни затруднения е 10.
Определеният брой часове (70 или 80 в зависимост от вида на дейността), следва да бъдат на един и същи ръководител на група, който да има отговорност към резултатите на учениците.Няма минимален брой, максималният брой за извънкласни дейности по интереси е 25, а за преодоляване на обучителни затруднения е 10.
Няма минимален брой, максималният брой за извънкласни дейности по интереси е 25, а за преодоляване на обучителни затруднения е 10.Децата в групата могат да са от различни възрастови групи/випуски.
Един ръководител може да води две групи от едно направление, както и две групи в различно направление.
Едни и същи ученици могат да участват в два или повече проекта, но включени в различни дейности, за да не се получава двойно финансиране.
Физическите лица (извън педагогическите и непедагогическите специалисти в училището), предлагащи извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците и за занимания по интереси, трябва да притежават професионален опит и/или професионална квалификация и/или педагогическа правоспособност, релевантна на конкретната извънкласната дейност, за която кандидатстват. Предлаганите от физическите лица извънкласни дейности трябва да съответстват на тематичните области и направления по проекта.
В профила на училището има функционалност както за търсене, така и за предлагане на извънкласни дейности. Необходимо е да съгласувате предлаганите дейности на училищно ниво, за да се публикуват в платформата от профила на училището.
Ученик с обучителни затруднения може да се включи в повече от една дейност за преодоляването им, както и в групите за занимания по интереси. Един ученик може да се включи в повече от една група за занимания по интереси, ако има възможност и желание и ако графикът за провеждането на училищните дейности го позволява.
Децата с обучителни затруднения са тези, които имат слаб успех, или деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за преодоляване на изоставането в усвояване на материала от часовете за задължителната подготовка, и другите критерии от стр. 7 на писмо от МОН с № 9105-265/31.08.2016г.

Индивидуалната образователна карта се попълва от клсаните ръководители за уюеници с обучителни затруднения, при които са налице един или повече от следните критерии:

 • Повтаряне на класа;
 • Слаби резултати от външно оценяване или незадоволителни резултати от текущо оценяване;
 • Преустановено изплащане на месечни помощи за дете;
 • Допуснати над 10 неизвинени отсъствия;
 • Социални фактори и други причини.
Броят на часовете, които могат да се планират за една група, е 70 за извънкласни дейности по интереси и 80 за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения.
Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност. С включването на родителите се цели да се гарантира правилно прилагане на механизма за оценка на желанията и потребностите на учениците и адекватността на извънкласните дейности по отношение удовлетворяването им, както и осигуряване на необходимата прозрачност и публичност на процеса.
Участието на родителите и на останалите членове на съвета „Твоят час“ е доброволно и не се заплаща.