Приобщаваме родителите в работата си

Поредно събитие за разпространение на придобитите знания и умения по осъществения от нас проект на тема ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход” бе организирано от екипа на проекта.

В „Ден на отворените врати” родители и колеги бяха гости на иновативен урок на тема “Тракийските златни съкровища“. В него бяха интегрирани няколко учебни дисциплини – история, изобразително изкуство, английски език и информационни технологии.

Целта на урока бе подобряването на знанията на учениците за съдържанието на предмета „История на изкуството “, разширяването на лексиката им на английски език по темата, развиването на езиковите им умения за слушане, четене, писане и говорене.

В хода на работата учениците от 9 в клас работиха групово в екипи. Те научиха нова лексика на английски език по темата и изпълняваха различни интересни и креативни задачи. Необикновеният момент в обичайния, иначе, урок бе прякото участие на родителите в него. Приобщеният родител е този, който активно участва в живота на детето си, както в училище, така и извън него. Важно е родителите да съдействат и да са активно включени в целия образователно-възпитателен процес. Майките и татковците не само наблюдаваха работата на своите деца, а и активно се включиха в работите на екипите. Към всяка група се присъедини родител, който знае английски език. Емоцията бе с висок градус и родителите с не по-малък ентусиазъм работиха съвместно с децата си и в някои от задачите им помагаха, а в други случаи научиха нови неща от децата си.

Деветокласниците и техните помощници – техните родители изпълниха много и интересни задачи свързани с историята, изобразителното изкуство и английския език за подготовката, на които се бяха погрижили техните преподаватели – Антония Кондова – учител по английски език и Стела Славова – учител по изобразително изкуство.

С много жар и ентусиазъм работните екипи играха, учиха и се забавляваха едновременно.

За подготовката на урока преподавателите използваха автентични материали, фотографии и безплатни интернет приложения. Игрите-задачи бяха със състезателен характер и отборите победители получиха много похвали.

Като последваща дейност екипите получиха задачата да потърсят подобни материали и информация за допълнителни тематични и езикови проучвания, които да попълнят знанията им за нашето културно наследство.

През лятото на 2018 г. Антония Кондова и Стела Славова бяха част от група преподаватели, която участва в мобилност на тема” Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход” с цел обучение в чужбина. Тази квалификация в реномирани европейски учебни заведения, подкрепя професионалното и личностно развитие на учителите. Проектът, в който се включиха колежките, е в рамките на Ключова дейност 1 “Училищното образование” по програмата „Еразъм+“ финансирана от Европейския Съюз. Обучението на двете учителки от екипа на проекта се проведе в гр. Оксфорд, Обединеното Кралство.

Цел на Проекта е внедряването и използването на иновативни прагматични подходи в работата ни. С участието си в програмата на ЕС „Еразъм+“ пости-гаме една от основните цели в стратегическото развитие на училището ни – ускоряването на процеса на модернизацията му чрез подобряването на квалификацията на преподавателите и повишаването на капацитета на колегията ни за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за преподаване.

Училището ни е в списъка на иновативните училища в България. Иновацията обхваща период от 4 години и стремежът ни е да се интегрират този и други наши проекти и да се внедряват съвременни методи, развиващи креативността и самостоятелността на учениците.

Участието в “Еразъм+“ дава възможност на учители и ученици да учат неформално, да си сътрудничат и да се развиват. Работата по проекта доведе до сплотяването на екипа и до подобряване на отношенията между учителите; до подобряването на екипната работа в колектива; до повишаването на доверието между учители, ученици и родители; до създаването и поддържането на връзки с чуждестранни партньори и съвместна работа с тях по eTwinning и партньорски проекти по секторите и дейностите на програмата ”Еразъм+”.