Описание на наръчника (BG/EN)

Този наръчник е резултат от проекта „Еразъм +“ „Развиване на уменията на XXI век чрез проучване на културното наследство“ (№ 2018-1-NL01-KA229-039074), изготвен от многонационален екип. Този проект е реализиран в партньорство от четири училища от: България, Чехия, Холандия и Испания.
Партньорите по проекта са:
– Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Czechia
– OSG de Ring van Putten, Spijkenisse, The Netherlands
– IES Bernardino Escalante, Laredo, Spain
– СУ „Св. Климент Охридски“, Добрич, България

„I touch the future. I teach.“
Christa McAuliffe

Подготовката на учащите за живот през 21-ви век е изключително трудна и същевременно изключително важна задача. Така наречените умения на 21-ви век се очаква да гарантират, че тези, които ги придобиват, ще могат да поддържат темпото и да се изправят пред предизвикателствата на епохата.
Например критичното мислене, творчеството, информационната и технологична грамотност, гъвкавостта или лидерството винаги са били атрибути на образованото общество, но най-новото развитие оказва натиск върху всеки, който иска да успее в света на труда и гореспоменатите умения се считат за ключови качества дори в личния живот. Проектът „Развиване на умения на 21-ви век чрез проучване на културното наследство“ бе фокусиран върху уменията на 21-ви век по два начина. Подготвихме дейности, които създадоха приятелска среда, в която участниците успяха да изпитат предизвикателства от различен вид, опитвайки се да научат и подобрят уменията, споменати по-горе. Освен това искахме нашите усилия, опит и резултати да бъдат трансформирани във вдъхновение за другите.
Тази брошура съдържа описания на всички дейности, семинари и
експерименти, проведени по време на двугодишния проект. Някои от тях могат да се използват като планове за уроци, други трябва да бъдат адаптирани към местните условия, някои може да се използват като вдъхновяващи примери за добри практики. Всички автори се надяват, че техните идеи ще помогнат на преподавателите да останат креативни, иновативни и мотивиращи.
Координаторите на проекта

21st CENTURY SKILLS EXPLORING CULTURAL HERITAGE
Examples of Good Practice

This handbook is a result of the Erasmus+ project „21st Century Skills Exploring Cultural Heritage“ (no. 2018-1-NL01-KA229-039074), conceived in multinational team. This project was implemented in partnership by four schools from: Bulgaria, Czechia, The Netherlands and Spain. The project partners are:
– SU Sveti Kliment Ohridski, Dobrich, Bulgaria
– Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Czechia
– OSG de Ring van Putten, Spijkenisse, The Netherlands
– IES Bernardino Escalante, Laredo, Spain

„I touch the future. I teach.“
Christa McAuliffe

Preparing learners for life in the 21st century is extremely difficult and extremely important at the same time. So called 21st century skills are expected to guarantee that those who acquire them will be able to keep up the pace and face challenges of the era. For example, critical thinking, creativity, information technology literacy, flexibility or leadership have always been attributes of an educated society; however, the latest development puts pressure on everybody who wants to succeed in the world of work and the above mentioned skills are considered to be crucial qualities even in personal lives. The project CSECH 21 focused on the 21st century skills in two ways. We prepared activities that created a friendly environment in which the participants were able to experience challenges of different kinds, trying to learn and enhance the skills mentioned above. Moreover, we wanted our efforts, experience and outcomes to be transformed into inspiration for others. This brochure contains descriptions of all the activities, workshops and experiments that were carried
out during the two-year project. Some of them can be used as lesson plans, others must be adapted for local conditions, some might be used as inspirational examples of good practice. All the authors hope that their ideas will help educators stay creative, innovative and motivating.
The project coordinators