Регламент

VII Национална ученическа конференция
по гражданско образование
„Семейство – училище – общество“
16. – 17.04.2021 г.

 І. Общи положения:
Националната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ се организира от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.
Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Добрич, Община град Добрич, Висше училище по мениджмънт – гр. Добрич.
В конференцията могат да участват ученици от IV до XII клас.
Учениците са разделени в три възрастови групи:
1. Първа възрастова група – IV и V клас – приказки, рисунки, драматизации, проекти (Учениците довършват и представят приказка или драматизация по избор; авторска приказка).
2. Втора възрастова група – VI – VII клас – есета, рисунки, презентации, проекти, драматизации.
3. Трета възрастова група – VIII – XII клас – представяне на продукти: есета, разкази, презентации, проекти, рисунки, плакати и др.
Участниците разработват проекти под ръководството на ръководител. Целта е да се предостави възможност за творческа изява на ученици с познания, придобити практически умения и компетентности в областта на гражданското образование, като се
акцентира върху моралните качества и духовните ценности. Темата на конференцията е глобална, заглавията на творбите и наименованията на проектите могат да са различни, достатъчно е да имат тематична връзка с глобалната тема.
Предвид промените, настъпили в живота вследствие на пандемията от COVID-19, акцентът ще бъде поставен върху теми, свързани с обучението в електронна среда от разстояние – аспекти, въздействия, участие на семейството в процеса, отражението му в обществото.
Всички участници и ръководители получават сертификат, а отличилите се – грамоти и медали.
В състава на журито участват представители на МОН, РУО, университетски преподаватели, артисти, журналисти.
Всички разработки ще бъдат публикувани в сборник, а мултимедийните продукти – в диск.
ІІ. Критерии за оценяване:
1. Първа възрастова група – оценява се богатството на въображението и фантазията; самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на приказката, драматизацията.
2. Втора възрастова група – оценява се заявената лична позиция, самостоятелност, отговорност, умението за работа в екип, оригиналността и творческият подход  към темата.
3. Трета възрастова група – оценява се гражданската позиция, образованост, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата (проекта, есето, презентацията, участието в дискусиите).
ІІІ. Изисквания за оформяне и представяне за подбор на проектите:
1. Заглавие, автор и ръководител, училище, в коя възрастова група участва;
2. Проекти – до 10 стандартни страници (Times New Roman – 12; 30 реда по 65 знака на ред);
3. Есета, разкази – до 2 стандартни страници (Times New Roman – 12; 30 реда по 65 знака на ред);
4. Компютърна презентация – до 10 мин.;
5. Приказка – по дадено начало, авторска – до 1 страница (Times New Roman – 12; 30 реда по 65 знака на ред);
6. Драматизация – видео файл на продукцията – продължителност до 15мин.
7. Рисунки с размери 35/50 или 50/70 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Рисунките да не са паспартирани. Ученическите творби (рисунки, плакати и др.) е нужно да бъдат изпратени във вид, позволяващ експониране/включване в изложба, т.е. без да се сгъват или навиват на руло.
8. Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.
9. Материали за участие, които не отговарят на тематиката и изискванията, не се допускат до участие.
IV. Срок за изпращане на проектите:
1. До 24.01.2021 г. – подаване на заявки за участие на адрес:
g.obrazovanie@klohridski.com;
2. До 21.02.2021 г. – изпращане на материалите за участие (авторски приказки, резюме на драматизациите, проекти, есета, разкази, презентации и др.) на адрес: g.obrazovanie@klohridski.com; рисунките на адрес: гр. Добрич, бул. Русия № 2, СУ „Св. Климент Охридски“;
3. Материали трябва да съдържат:
– имената на участника,
– имената на преподавателя,
– името на училището,
– населеното място
– заглавието
– видео записите да са в MP4 формат за Youtube, 1280  720, 25 frame (кадъра)/s.
– към файловете, съдържащи презентации и проекти, трябва да има приложен допълнителен текстов документ (наименуван с имената на ученика, напр. Ivan_Ivanov.docx), който да съдържа имената на участника, имената на преподавателя, името на училището, населеното място, заглавието.
4. Имейла да съдържа телефони за връзка с участника и с преподавателя, при наличие на технически проблеми или неточности.
Забележка: Всяко училище представя участниците си с една заявка, която задължително е изпратена от официалната поща на учебното заведение.
V. Провеждане на заключителния етап:
1. Март 2021 г. жури в състав с представители на МОН, РУО, университетски преподаватели, артисти, журналисти и изявени учители по изобразително изкуство, информационни технологии, БЕЛ и философия ще определи най- добрите проекти, приказки, драматизации, рисунки, есета, презентации.
2. Избрани от журито рисунки, ще участват в изложба .
3. До 30.03.2021 г. организационният комитет на конференцията ще обяви резултатите от предварителния подбор на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“
4. Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в медиите, чрез създаване на краен продукт на електронен и хартиен носител (диск, книжка).
VІ. Участие на класираните проекти в ученическата конференция:
1. Класираните в трите възрастови групи материали, получават право на участие заключителния кръг на Националната ученическа конференция „Семейство – училище – общество“ на 16. и 17.04.2021 г..
2. Конференцията ще се проведе по график 16. и 17.04.2021 г., но дистанционно чрез платформата Google Meet (учениците няма да пътуват до гр. Добрич, СУ “Св. Климент Охридски“, а ще се представят от институциите, чиито представители са)
3. Представянето на творбите на учениците ще се осъществи чрез виртуални класни стаи по възрастови групи. При своето дистанционно представяне екипът е необходимо да бъде подпомаган от техническо лице или от информатика на съответната институция и от учител.
4. Представянето на отличените продукти да е до 10 минути. Проектите могат да се представят и чрез презентация до 10 минути.
5. Представяне на драматизации не се предвижда. Оценяването ще е основано на изпратения видео файл.
6. При необходимост домакините запазват право на промени в организацията на конференцията.
Забележка: При формиране на оценката се съблюдава и спазването на регламента за времетраене.
VІІ. Провеждане на заключителния етап:
1. До 9.04.2021 г. – потвърждаване на заявки за участие от ръководителите на отличените материали на адрес g.obrazovanie@klohridski.com
2. Проектите могат да бъдат представени от 1 или 2-ма ученици във всяка категория и на всяка възрастова група.
3. Предварителна програма, включваща график за представяне и линк за достъп към виртуалните класни стаи, където ще си представят творбите, на имейлите на екипите и на страницата на училището – http://klohridski.com/ в раздел „Конференция“
VIII. Провеждане на конференцията – 16 и 17 април 2021 г.
На 16.04.2021 г.
1. Откриване на Националната конференция по гражданско образование , което ще се проведе дистанционно. Ще бъде предоставен линк за достъп до двете виртуални стаи и платформата Meet, според възрастовата група на участника/ ците.
На 17.04.2021 г.
1. Работни заседания – I и II група , III група – начало 9ч. – 17ч.
Представянето на творбите ще е дистанционно, чрез пряка връзка в Google Meet.
2. Обявяване на отличените и закриване на конференцията – 18 часа
Сертификатите, грамотите и медалите на отличените ще бъдат изпратени по пощата на адресите на институциите, от които са участниците.
IX Адрес за кореспонденция и лица за контакти:
1. Уеб страница на конференцията – http://klohridski.com/
2. Електронен адрес за кореспонденция – g.obrazovanie@klohridski.com
3. Лица за контакти:
● Юлияна Герасимова – заместник – директор, тел.: 0885995759;
● Ваня Иванова – Първа възрастова група – тел: 0882627517;
● Корнелия Вълкова – Втора възрастова група – тел: 0887268981;
● Димитър Димитров – Трета възрастова група – тел: 0888327382;
● Светлана Василева – ст. експерт по ОНГО в РУО – Добрич – тел: 0879561354;
Забележка: Творбите, с които участват учениците в конференцията, не се връщат на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да заплащат права и обезщетения за това.