VII Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ 16. – 17.04.2021 г.

Националната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ се организира от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.
Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Добрич, Община град Добрич, Висше училище по мениджмънт – гр. Добрич.
В конференцията могат да участват ученици от IV до XII клас.
Учениците са разделени в три възрастови групи:
1. Първа възрастова група – IV и V клас – приказки, рисунки, драматизации, проекти (Учениците довършват и представят приказка или драматизация по избор; авторска
приказка).
2. Втора възрастова група – VI – VII клас – есета, рисунки, презентации, проекти, драматизации.
3. Трета възрастова група – VIII – XII клас – представяне на продукти: есета, разкази, презентации, проекти, рисунки, плакати и др.
Участниците разработват проекти под ръководството на ръководител. Целта е да се предостави възможност за творческа изява на ученици с познания, придобити практически умения и компетентности в областта на гражданското образование, като се акцентира върху моралните качества и духовните ценности. Темата на конференцията е глобална, заглавията на творбите и наименованията на проектите могат да са различни, достатъчно е
да имат тематична връзка с глобалната тема.
Предвид промените, настъпили в живота вследствие на пандемията от COVID-19, акцентът ще бъде поставен върху теми, свързани с обучението в електронна среда от разстояние – аспекти, въздействия, участие на семейството в процеса, отражението му в обществото.
Всички участници и ръководители получават сертификат, а отличилите се – грамоти и медали.
В състава на журито участват представители на МОН, РУО, университетски преподаватели, артисти, журналисти.