Национална програма “Образование за утрешния ден“

През учебната 2019/2020г. в СУ “Св. Климент Охридски“ работиха 6 групи по национална програма “Образование за утрешния ден“-Начални дигитални умения 1“ с ръководител Веселина Иванова,  „Начални дигитални умения 2“  с ръководител Ирина Радева , „ Начални дигитални умения 3“ с ръководител Ваня Иванова;“ Дигитални умения 1-1“ с ръководител Мартина Василева,  „ Дигитални умения 1-2“  с ръководител Жулиде  Оралова  и  „Дигитални умения 1-3“ с ръководител Даниела Дянкова.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. 

Основна цел на  проекта е да се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта  се създават предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект.

Училището участва в дейност 6 – “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). “В групите се включиха общо 121 ученици от начален етап, V и VI клас. Тяхната работа започна през месец януари и продължи и в условията на дистанционното обучение.

Учениците от начален етап се запознаха с видовете файлове и правилата за въвеждане на текст; редактиране на текст; съхраняване и споделяне на документи; изготвяне на презентации .По-големите се запознаха с правилата за безопасна работа  в Интернет и социалните мрежи; облачните пространства; обработка на изображения с различни редактори; създаване и обработване на видеофайлове.

Заниманията на всяка от групите завършиха с „публична“ (в условията на епидемиологична обстановка) проява.