Конкурс за избор на участници в Програма Еразъм+

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ:
Всички желаещи, следва да подадат в срок следните документи в кабинет 412 при Геновева Тодорова – учител по английски език. Следните документи също може да намерите там.

1. Формуляр за учители Erasmus Application Form teachers

2. Формуляр за ученици Erasmus Application Form students

3. Декларация за всички кандидати Декларация наказателна отговорност

 КРИТЕРИИ при КЛАСИРАНЕТО
  1. Критерии за подбор учители Еразъм
  2. Критерии за подбор ученици Еразъм

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. Програма „Еразъм“ включва три основни Ключови дейности: Образователна мобилност за граждани (КД 1); Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2); Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3).

СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Добрич спечели пореден проект пo Програма „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), сектор „Училищно образование“, озаглавен „Digital and media literacy for sustainable life learning”, №2017-1-LV01-KA219-035418_2 /“Дигитална и медийна грамотност за учене през целия живот“/. Проектът започва през м. септември 2017 г. и ще продължи до м. септември 2019 г.
Целта на Проекта е да покаже как положителното използване на технологии в класната стая ще модернизира учебния процес. Чрез запознаването с нови ИКТ инструменти учителите ще подобрят своите умения и ще продължат да поддържат високия си професионализъм, както и личностно развитие. Това ще повлияе на учебния процес и ще вдъхнови педагогическите иновации и модернизацията.
Употребата на ИКТ (използване на различни дигитални инструменти) развива умения за учене през целия живот. Чрез участието си в Проекта учениците ще подобрят комуникативните си умения, критичното мислене, решаване на проблеми; ще развият креативността си, както и ще разширят своите културни, социални и професионални нагласи.
Партньори на СУ „Свети Климент Охридски“ в Проекта са училища от Латвия, Франция, Турция, Италия и Румъния. Ще бъдат осъществени 4 мобилности с ученици и учители, и 2 работни срещи с учители.