Иновативно училищеОписание на иновацията в начален етапИновативно училище

Проектно-базирано учене чрез изкуства

Обхват на учениците: 450 – всички ученици от I, II, III и IV клас, поетапно включване на всички випуски: 2017-2018 – I и II клас;
2018-2019 – I, II, III клас;
2019-2020 – I, II, III и IV клас (период на иновациите – 4 години).

Обхват на педагогически специалисти: 32 педагогически специалисти – учители в начален етап, учители по музика, танци и изобразително изкуство.

Цел: Чрез проектно-базирано обучение да се подпомогне изграждането на познавателни структури у учениците на основата на реални ситуации, с помощта на изкуствата, чрез които ученикът да получи нов социален опит.

Иновацията се основава на разбирането за свързване на предишния опит на учениците с новите знания чрез активна познавателна дейност.

1. Иновативни елементи в организацията и съдържанието:

 • групови проектни дейности;
 • проектно- базирано обучение извън класната стая
 • интердисциплинарни уроци по български език и литература, математика и изкуства;
 • ИАМ; ИТ.

2. Иновативни елементи в управлението:

 • уроци в извънучилищна и извънкласна среда;
 • активно участие на ученици, учители и родители;
 • проучвателска дейност на учениците с пропедевтична цел;
 • Устойчива кабинетна система;
 • платформа “Заедно“- част от училищния сайт, която да подпомогне подобряването на комуникацията между учители, ученици и родители.;
 • G-Suite за образованието, включваща основни приложения, които ще помогнат на общуването и организацията на информация в училище.

3. Нови методи на преподаване:

 • откривателско учене;
 • „обърната класна стая“;
 • интерактивни методи;
 • работа по проекти;
 • иновативни изследвания в областта на гражданското образование.

4. Разработване по нов начин:

 • промени в учебно съдържание, планове и програми-съобразно ЗПУО и ДОС -10% увеличен брой на часовете по учебен план- избираеми учебни часове, заложени като интердисциплинарни уроци, продукции, изложби, уроци – открити практики.

Период на иновацията – 4 години с до 3 стъпки годишно.

Учебни планове 2017-2018 г.