И отново одобрен проект по „Еразъм+“ ДИГИТАЛНА РЪКА ЗА ПОМОЩ

Екип от учители от СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Добрич отново спечели проект пo Програмата „Еразъм+“, ключова дейност Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование №2017-1-BGO1-KA-101-035904, озаглавен „Дигитална ръка за помощ”.

Ключова дейност К1 подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на участие в структурирани курсове или обучения в чужбина. Преподавателите от учлището ще се обучават в сертифицирани европейски центрове в Малта, Ирландия и Великобритания.

Програмата Еразъм + и работата по проекти дава отлични възможности за поддържане на висок професионализъм и личностно развитие на учителите и осъществяване на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики. Очаква се в резултат на този проект да бъдат разработени, трансферирани и въведени иновативни практики на организационно ниво.

Училището е печелило три пъти проекти по ключова дейност К1 и в момента работи по проект по ключова дейност К2 за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики с четири европейски страни –  Испания, Португалия, Полша и Унгария.

Новият проект е едногодишен, бюджетът му е 18850 Евро и в него ще бъдат включени шест преподаватели. Проектът е фокусиран върху използването на модерните технологии в обучението, а целите, които си поставяме с участието си в него са:

  • ускоряване на процеса на модернизацията на училището чрез динамизиране и синхронизиране на квалификациите на преподавателите с потребностите на колегията и повишаване на капацитета на екипа за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за обучението;
  • подготовка на учители-лидери, които да подпомогнат методическата подготовка на останалите членове на екипа;
  • развиване на системата за квалификация и перманентно обучение на учителите и персонала;
  • утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на участниците;
  • създаване на условия за преодоляване на изолацията на учителите в рамките на училищната общност и създаване на контакти с образователни институции в други европейски страни;
  • обогатяване и усъвършенстване на дигиталните, лингвистичните и социални компетенции на участниците в мобилността;
  • въвеждане на модерните технологии в клас и разработването на уроци и програми, които отговарят на потребностите на съвременните ученици и в резултат на това – подобряване на нивото на подготовката им за изпити, конкурси и кандидатстване в университети.
  • по-нататъшно развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение.
  • поставянето на началото и развитието на нови европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики

Екипът на нашето училище е поел отговорността да провежда политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата. Ние съзнаваме, че светът около нас непрекъснато се променя и обновява. Всеки, който иска да не изостава от тези процеси, трябва да побърза да промени своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.

Основна наша цел е да изградим комфортна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и мотивира учениците и чрез постоянна работа да създаваме гаранции, че децата, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да успеят в реализацията си.

Вярваме, че този проект ще донесе ползи за всички участници; ще повиши качеството на обучението; мотивацията на учениците за учене; широкото използване на новите технологии в класната стая и обогатяването и усъвършенстването на дигиталните компетенции на преподавателите.