Прием на ученици за първи клас

График на дейностите по План-приема за първи клас
за учебната 2019/2020 година

Вид дейност Срок
1. Утвърждаване на училищния план-прием със заповед на директора за учебната 2019/2020 Г. До 31.03.2019 г.
2. Приемане на заявления за записване До 31.05.2019 г.
3. Обявяване на списъците с класираните ученици До 03.06.2019 г.
4. Записване на децата в първи клас До 06.06.2019 г.
5. Обявяване на свободните места след първо класиране До 07.06.2019 г.
6. Попълване на свободните места след първо класиране До 13.06.2019 г.
7. Обявяване на свободните места след второ класиране 14.06.2019 г.
8. Попълване на свободните места До началото на учебната 2019/2020 година

Често задавани въпроси

Всяко дете задължително постъпва като ученик в I-ви клас през годината, в която навършва 7 години.
Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. От 2003 г. е задължително обучението на деца една година преди постъпване в I-ви клас.
Изборът на училище се извършва от родителите на детето.
– Заявление за записване (по образец на училището);
– Копие от Удостоверението за раждане на детето;
– Удостоверение за завършена подготвителна група.
Родителят може да подава заявление за записване в училище.

Заявление за постъпване в първи клас
Критерии за прием на деца в първи клас