Покана – заседание на Обществен съвет

Уважаеми родители,

Каним Ви на заседание на Обществен съвет на Средно училище „Свети Климент Охридски“ гр. Добрич, което ще се проведе на 12.12.2016 година от 18:00 часа в Заседателна зала на училището, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учредяване на обществен съвет към СУ“ Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич.
2. Избор на членове – 4 редовни членове от родителите, 4 резервни членове от родителите, представител на финансиращия орган – 2
1 редовен и 1 резервен член, представители на обществеността – 2 члена.
3. Избор на председател за срок от 3 години.
4. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
5. Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 5, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
6. Други.

 

Дата: 12.12.2016 г.

stamp