Документи

Свободни места за учебната 2017-2018 година.

Учебно време за 2016 – 2017 година.

Стипендии 2017-2018 – 2-ри срок.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

План за работа на Училищната комисия по БДП през учебната 2016-2017 година.

План за работа на екипите в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП.

Училищна стратегия за представяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

Училищна стратегия за превенция ранно напусканеи на училище.

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година.

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети в самостоятелна форма на обучение – януарска сесия 08.01-16.01.2018 г.

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Етичен кодекс на училищната общност.