Документи

Училищни учебни планове

 

Документи – родителска среща

1. Правилник за дейността на училището.
2. Споразумение между родители, ученици и педагогическата колегия на училището.
3. Допълнително споразумение между родители, ученици и педагогическата колегия на училището.
4. Съобщение за поверителност на личните данни.
5. Декларации за родители.


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

План за работа на екипите в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП.

Училищна стратегия за представяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

Училищна стратегия за превенция ранно напускане на училище.

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Етичен кодекс на училищната общност.