Административни услуги

Тази страница е в процес на разработка!


Всички имена на документи и услуги са илюстративни и ще бъдат променени според изискванията!

Индикативен списък на услуги

 • ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
 • Издаване на ДУБЛИКАТ на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 • Издаване на ДИПЛОМА за средно образование
 • Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за подадено заявление за допускане до ДЗИ
 • Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ

Образци на бланки за документи

 • ЗАЯВЛЕНИЕ относно: ремонтни дейности, компютърни дейности, материали и консумативи и др.
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на ученик/ученичка
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на академична справка
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за завършен клас
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценката
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване от часовете по физическо възпитание за една учебна година по уважителни причини
 • ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за публикуване на материали в интернет пространството
 • ДОКЛАД за посещение на обекти и прояви